Gemengebericht

Gemeindebericht vom 18.04.2016

Hei kënnt Dir den Sëtzungsbericht aus dem Gemengerot vum 18. Abrëll 2016 noliesen. Versioun op Däitsch oder op Franséisch 18_04_2016_allemand 18_04_2016_francais

Weider liesen

Gemeindebericht vom 11.01.2016

Hei kënnt Dir den Sëtzungsbericht aus dem Gemengerot vum 11 Januar 2016 noliesen. Versioun op Däitsch oder op Franséisch. 11.01.16deutsch 11.01.16francais

Weider liesen

Gemeindebericht vom 07.12.2015

Hei kënnt Dir den Sëtzungsbericht aus dem Gemengerot vum 07 Dezember 2015 noliesen. Versioun op Däitsch oder op Franséisch. Rapport détaillé de la séance du conseil communal du 7 décembre 2015 Ausgedehnter Bericht der Gemeinderatssitzung vom 7 Dezember 2015

Weider liesen

Gemeindebericht Sitzung vom 30.11.2015

Hei kënnt Dir den Sëtzungsbericht aus dem Gemengerot vum 30. November 2015 noliesen. Versioun op Däitsch oder op Franséisch. Rapport détaillé de la séance du conseil communal du 30 novembre 2015 Ausgedehnter Bericht der Gemeinderatssitzung vom 30 November 2015

Weider liesen