Gemengerot

Buergermeeschter

Michel WOLTER

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Alter: 58
 • Beruff: Economist

Schäffen

Frank PIRROTTE

 • Comité Section CSV: Président
 • Echevin
 • Alter: 59
 • Beruff: Informatiker

Richard STURM

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Echevin
 • Alter: 56
 • Beruff: Affekot

Gemengeréit

Jean-Marie BRUCH

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 74
 • Beruff: Radiologue hpma

Josy HAMES

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 68

Danielle SCHMIT

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 50

Guy SCHOLLER

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 67